Eva Kjer Hansens 149 ophævede bekendtgørelser

Bek. nr. 233/1926 Regulativ for Gudenaa paa strækningen mellem Silkeborg og Randers samt for den nedre Del af Tange Aa

Bek. nr. 110/1929 om Tilføjelse til det under 12. August 1926 udfærdigede Regulativ for Gudenaa paa Strækningen mellem Silkeborg og Randers, samt for den nedre del af Tange Aa

Bek. nr. 274/1936 om ændring af Bekendtgørelse Nr. 229 af 30. Juli 1934 om Fredning af Øen Vaarsø med Smaaholmene Vaarsø Kalv og Langøerne

Bek. nr. 7000/1937 Regulativ for Fiskeriet i en Del af Skive-Karup Aa med flere Vandløb

Bek. nr. 7003/1937 Regulativ for Fiskeriet i Klejtrup Sø

Bek. nr. 65/1938 om Ændring i Bekendtgørelse af 11. Januar 1938 angaaende Undtagelser fra Forbudet mod Bebyggelse i § 25, 1. Stk., i Lov af 7. Maj 1937 om Naturfredning

Bek. nr. 300/1951 om øremærkning af dyr

Bek. nr. 57/1972 om emballagebedømmelse af lurmærket smør

Bek. nr. 121/1974 om støtte til privat oplagring af smør

Bek. nr. 520/1974 om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs markedsordninger for landbrugsvarer, frugt og gartneriprodukter m.v.

Bek. nr. 104/1975 om statsstøtte til småskovsforeningernes konsulentvirksomhed

Bek. nr. 394/1975 om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs markedsordning for fiskerivarer m.v.

Bek. nr. 32/1978 om tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug

Bek. nr. 365/1978 om ydelse af produktionsstøtte til ærter og bønner, herunder hestebønner, til foderbrug

Bek. nr. 318/1981 om tilskud til dræning og vanding

Bek. nr. 333/1981 om statsgaranti for driftslån til væksthusgartnerier m.m.

Bek. nr. 451/1981 om statsgaranti for lån og rentetilskud til likviditetslettelse m.m. i væksthusgartnerier

Bek. nr. 80/1983 om administrationen af visse bestemmelser i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.

Bek. nr. 107/1983 om jordlovsudvalget

Bek. nr. 496/1983 om statsgaranti for lån til bekæmpelse af Aujeszky’s sygdom (falsk hundegalskab) hos svin

Bek. nr. 14/1984 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd

Bek. nr. 4/1985 om statstilskud til støjisolering af boliger omkring Københavns Lufthavn, Kastrup

Bek. nr. 181/1986 om grænseværdier for udledning af cadmium med processpildevand fra visse industrianlæg

Bek. nr. 465/1986 om harer og kaniner og indførsel og transit heraf

Bek. nr. 508/1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 7 for Ringkøbing kommune om bortfald af klagemulighed til miljøstyrelsen efter vandløbslovens § 80 i visse sager

Bek. nr. 520/1986 om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet

Bek. nr. 664/1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 2 for Ballerup kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger

Bek. nr. 680/1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 5 for Tranekær kommune om finansieringsform for fyldplads, containerordning og skadedyrsbekæmpelse

Bek. nr. 736/1986 om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg

Bek. nr. 87/1987 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 5 for Nordjyllands Amtskommune om overførsel af dele af fredningsnævnenes kompetence til amtsrådet

Bek. nr. 432/1988 om godkendelse af frikommuneregulativ for Odense Kommune om miljøsikrede lokalplaner

Bek. nr. 660/1988 om frikommuneregulativ nr. 13 for Esbjerg om forenkling og smidiggørelse af regler i kommuneplanloven

Bek. nr. 728/1988 om frikommuneregulativ nr. 22 for Ringkøbing om udarbejdelse af standardvandløbsregulativer

Bek. nr. 729/1988 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 4 for Holmegaard om miljøsikrede lokalplaner

Bek. nr. 431/1988 om autorisation m.v. af dyrlæger

Bek. nr. 181/1989 om frikommuneregulativ nr. 11 for Nordjyllands amtskommune om overførsel af dele af amtskommunens kompetence efter naturfredningsloven til primærkommunerne

Bek. nr. 518/1989 om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter for afgiftsårene 1986-87 og 1987-88

Bek. nr. 442/1989 om ydelse af særlig støtte til mindre kornproducenter for markedsåret 1988/89

Bek. nr. 794/1989 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Sønderjyllands Amtskommune om overførsel af dele af fredningsnævnenes kompetence til amtsrådet

Bek. nr. 875/1989 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 15 for Holmegaard Kommune om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse

Bek. nr. 204/1990 om forlængelse af Jordlovsudvalgets funktionsperiode m.v.

Bek. nr. 568/1990 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 11 for Ebeltoft Kommune om udstykning af landbrugsjorder til bymæssige formål og magelæg m.m.

Bek. nr. 736/1990 om frikommuneregulativ nr. 15 for Storstrøms Amt om overførelse af dele af amtsrådets kompetence i henhold til råstofloven til primærkommunerne

Bek. nr. 866/1990 om ydelse af præmie for rydning af æbleplantager

Bek. nr. 19/1991 om frikommuneregulativ nr. 22 for Tinglev Kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger

Bek. nr. 29/1991 om frikommuneregulativ nr. 2 for Nexø Kommune om administration af vandløbsloven

Bek. nr. 47/1991 om frikommuneregulativ nr. 16 for Esbjerg Kommune om ændring af kompetence til at meddele dispensation for kvalitetskrav til drikkevand

Bek. nr. 238/1991 om frikommuneregulativ nr. 7 for Sønderjyllands Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Sønderjyllands Amt

Bek. nr. 613/1991 om støtte til udtagning af jord i dyrkningsårene 1991-1992

Bek. nr. 670/1991 om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion

Bek. nr. 680/1991 om frikommuneregulativ nr. 24 for Ebeltoft Kommune om overførsel af landzonearealer til byzone eller sommerhusområde ved byrådsbeslutning

Bek. nr. 708/1991 om frikommuneregulativ nr. 12 for Frederiksborg Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne

Bek. nr. 75/1992 om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 – stoffer) (* 1)

Bek. nr. 222/1992 om ydelse af støtte til producenter af oliefrø fra produktionsåret 1992/93

Bek. nr. 605/1992 om ydelse af en særlig støtte til mindre kornproducenter m.v. for markedsåret 1991/92

Bek. nr. 749/1992 om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder for høsten 1993

Bek. nr. 751/1992 om godkendelse af Sønderjyllands Amtskommunes friamtsregulativ nr. 19 om Den sønderjyske Jordfond

Bek. nr. 776/1992 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 20 for Sønderjyllands Amtskommune om anvendelse af midler i fonden for frigørelses- og afståelsesafgift

Bek. nr. 872/1992 om indvejning, klassificering og afregning af slagtekroppe af svin samt indberetning af markedspriser for disse

Bek. nr. 1173/1992 om støtte til miljøforberedende investeringer i mindre landbrug m.v.

Bek. nr. 1174/1992 om statsgaranti for lån til miljøforberedende investeringer m.v.

Bek. nr. 32/1993 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere

Bek. nr. 33/1993 om indkomststøtte til landbrugere

Bek. nr. 170/1993 om ydelse af støtte til produktion af boghvede samt hirse og kanariefrø

Bek. nr. 401/1993 om registrering af akvakulturbrug og betaling for veterinærkontrol m.v.

Bek. nr. 412/1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bek. nr. 873/1993 om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion

Bek. nr. 893/1993 om fristen for indgivelse af ansøgning om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder for høsten 1994

Bek. nr. 1027/1993 om indgivelse af ansøgning om fremrykket forskud på støtte til producenter af oliefrø for høsten 1994

Bek. nr. 1060/1993 om særligt tilskud til kommune ved provenutab som følge af loft over grundskyldpromillen for landbrugsejendomme og lignende ejendomme

Bek. nr. 1177/1993 om godkendelse af forlængelse af frikommuneregulativ nr. 5 for Tranekær Kommune om finansieringsform for fyldplads, containerordning og skadedyrsbekæmpelse

Bek. nr. 1180/1993 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Nordjyllands Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Nordjyllands Amt

Bek. nr. 2/1994 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 16 for Storstrøms Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Storstrøms Amt

Bek. nr. 236/1994 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Frederiksborg Amt om overførelse af amtsrådet kompetence i henhold campingreglementet til primærkommunerne i Frederiksborg Amt

Bek. nr. 263/1994 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 2 for Ballerup Kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger

Bek. nr. 669/1994 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere

Bek. nr. 846/1994 om ydelse af præmie for rydning af æbleplantager

Bek. nr. 751/1994 om midlertidigt forbud mod omsætning af torsk ved lyst- og fritidsfiskeri i Østersøen, Bælterne og Øresund

Bek. nr. 91/1995 om indgivelse af ansøgning om fremrykket forskud på støtte til producenter af oliefrø for høsten 1995

Bek. nr. 238/1995 om kvælstofprognosen for 1995

Bek. nr. 245/1995 om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra får og geder

Bek. nr. 271/1995 om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra hovdyr

Bek. nr. 272/1995 om ind- og udførsel af embryoner og oocytter fra svin

Bek. nr. 334/1995 om midlertidigt forbud mod muslingefiskeri i undersøgelsesområder ved Tunø Knob og vest for Samsø

Bek. nr. 351/1995 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug

Bek. nr. 691/1995 om midlertidigt aktivitetsophør (oplægningsordningen)

Bek. nr. 159/1996 om kvælstofprognosen for 1996

Bek. nr. 767/1996 om støtte til midlertidigt ophør med sildefiskeri

Bek. nr. 852/1996 om tilskud til fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

Bek. nr. 30/1997 om frist for indgivelse af ansøgning om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder for høsten 1997

Bek. nr. 197/1997 om kvælstofprognosen for 1997

Bek. nr. 203/1997 om tillægspræmie i 1997 til oksekødsproducenter

Bek. nr. 226/1997 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bek. nr. 624/1997 om jordbrugets anvendelse af gødning

Bek. nr. 697/1997 om midlertidigt stop for fiskeri i Mariager Fjord

Bek. nr. 719/1997 af forretningsorden for rådet vedrørende støtte til forureningstruede vandindvindinger (Vandrådet)

Bek. nr. 71/1998 om midlertidigt forbud mod danske fiskefartøjers trawlfiskeri i Tyske Bugt

Bek. nr. 168/1998 om kvælstofprognosen for 1998

Bek. nr. 523/1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Bek. nr. 159/1999 om kvælstofprognosen for 1999

Bek. nr. 169/1999 om tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget

Bek. nr. 587/1999 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 1999/2000

Bek. nr. 203/2000 om kvælstofprognosen for 2000

Bek. nr. 634/2000 om tilskud til bundgarnsfiskere, som ved orkanen den 3.-4. december 1999 fik beskadiget garn og pæle

Bek. nr. 660/2000 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2000/2001

Bek. nr. 860/2000 om tilskud til ejere af frugtplantager, som under orkanen den 3.-4. december 1999 fik væsentlige skader på frugtplantagearealer

Bek. nr. 904/2000 om besøgslandbrug

Bek. nr. 169/2001 om kvælstofprognosen for 2001

Bek. nr. 11149/2000 om Nørremaj Vildtreservat

Bek. nr. 690/2001 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2001/2002

Bek. nr. 127/2002 om kvælstofprognosen for 2002

Bek. nr. 609/2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2002/2003

Bek. nr. 757/2002 om forbud mod anvendelse af visse typer fjerkræ til markprøver m.v.

Bek. nr. 167/2003 om kvælstofprognosen for 2003

Bek. nr. 329/2003 om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Bek. nr. 676/2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004

Bek. nr. 784/2003 om tilskud til renere produkter og om Miljørådet for renere produkter

Bek. nr. 130/2004 om ydelse af mælkepræmie

Bek. nr. 153/2004 om kvælstofprognosen for 2004

Bek. nr. 795/2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005

Bek. nr. 28/2005 om tilskud til visse erhvervsfiskere, der har drevet fiskeri efter laks i Østersøen

Bek. nr. 168/2005 om kvælstofprognosen for 2005

Bek. nr. 744/2005 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2005/2006

Bek. nr. 91/2006 om prioritering af ansøgninger om tilskud til ophugning m.v. af fiskerfartøjer

Bek. nr. 193/2006 om kvælstofprognosen for 2006

Bek. nr. 975/2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2006/2007

Bek. nr. 1318/2006 om tilskud til udvikling af nye produkter fra skovbruget og træindustrien

Bek. nr. 1435/2006 om Depotrådets sammensætning og virksomhed

Bek. nr. 117/2007 om tilskud til skolefrugt

Bek. nr. 221/2007 om kvælstofprognosen for 2007

Bek. nr. 906/2007 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008

Bek. nr. 9880/2007 om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Det Forenede Kongerige

Bek. nr. 10183/2007 om flytning af slagtedyr i bluetongue restriktionszoner

Bek. nr. 10190/2007 om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Cypern

Bek. nr. 10232/2007 om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Det Forenede Kongerige

Bek. nr. 169/2008 om kvælstofprognosen for 2008

Bek. nr. 786/2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009

Bek. nr. 173/2009 om kvælstofprognosen for 2009

Bek. nr. 355/2009 om udbetaling af EU-tilskud til rutineovervågning for aviær influenza i 2006 og 2007

Bek. nr. 928/2010 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække

Bek. nr. 1015/2010 om straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens forordning om ændring af bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt betingelser vedrørende donordyr af heste-, fåre- og gedearter og for håndtering af sæd, æg og embryoner fra disse arter

Bek. nr. 219/2011 om kvælstofprognosen for 2010/2011

Bek. nr. 845/2011 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bek. nr. 987/2011 om udbetaling af EU-tilskud til rutineovervågning for aviær influenza i 2008 og 2009

Bek. nr. 246/2012 om kvælstofprognosen for planperioden 2011/2012

Bek. nr. 765/2012 om overgangsordning for bræmmer langs visse vandløb og søer omfattet af vandplanerne for planperioden 2010-2015

Bek. nr. 804/2012 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække
Bek. nr. 291/2013 om kvælstofprognosen for planperioden 2012/2013

Bek. nr. 975/2013 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække