Danish Criminal Procedure – Danish litterature

Return to front page

Danish Literature used as sources

1899-udk.      De af den ifølge reskript af 11. maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Love med Bemærkninger, 1899. Printed as bills of Parliament, Copenhagen 1901

Bet.994         Betænkning nummer 994 om lægdommerordningen i straffesager m.v. Justitsministeriet, Copenhagen 1983

Bet.1115       Betænkning nummer 1115 om dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere Justitsministeriet, Copenhagen 1987

Eyben            Wilhelm Edler von Eyben: Bevis 1st ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1986

Gammeltoft   Hans Gammeltoft Hansen: Strafferetspleje, vols. 1 & 2 1st ed., Juristforbundet, Copenhagen 1989

Gomard        Bernhard Gomard: Studier i den danske Straffeproces 1st ed., Juristforbundet, Copenhagen 1976

Gomard-civil   Bernhard Gomard: Civilprocessen 2nd ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1984

Hurwitz         Stephan Hurwitz: Den Danske Strafferetspleje 1st ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1940

Jørgensen      Troels G. Jørgensen: Retsreformen 1849 til idag 1st ed., Arne Frost Hansens Forlag, Copenhagen 1960

Koktvedgaard                      Mogens Koktvedgaard og Hans Gammeltoft Hansen: Lærebog i Strafferetspleje 2nd ed., Juristforbundet, Copenhagen 1978

Hans Erik Munk-Petersen (editor): Domsmænd og Nævninger 1st ed., Hekla, Copenhagen 1982

Proceduren   Wilhelm Edler von Eyben (editor): Proceduren 2nd ed., Juristforbundet, Copenhagen 1980

Rpl.50           O.A. Borum, A. Graff and W.E. von Eyben (editors): Retsplejeloven 50 år 1st ed., Juristforbundet, Copenhagen 1969

Komm.Rpl.   Bernhard Gomard og Jens Møller (editors): Kommenteret Retsplejelov 4th ed., Juristforbundet, Copenhagen 1989

Trolle            Jørgen Trolle og Per Lindegaard: Procedure i straffesager 2nd ed., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S Copenhagen 1975

Smith             Eva Smith: Straffeproces, Grundlæggende regler og principper 1st ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1988

Eva Smith: Vidnebeviset (doctoral dissertation) 1st ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1986

UfR               Ugeskrift for Retsvæsen. Danish law reports. xxxx.yyy gives year and page reference for judgments, the courts are noted with the following letters after the page reference: H Supreme Court, K Court of Complaint, V Western High Court, Ø Eastern High Court;
XXXX B yyy gives year and page reference to the literary section

Waaben        Knud Waaben: Strafferettens Specielle Del 2nd ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1983

Knud Waaben: Strafferettens Ansvarslære 1st ed., G.E.C. Gad, Copenhagen 1987

Zahle             Henrik Zahle: Om det juridiske Bevis (doctoral thesis) 1st ed., Juristforbundet 1976

Next chapter