Notat om tiggerlovsforslaget – kap. 1

Tilbage til forsiden

Kapitel 1. Alternative handlemuligheder

Dette notat er udarbejdet for at være løsningsorienteret. Det er vigtigt at finde praktisk anvendelige ideer, der giver størst muligt udbytte i forhold til indsatsen. Hvis man kan løse 80 % af et problem for 20 % af omkostningen, så må man opfordre til den nemme model. Og hvis man ligefrem kan få 120 % effekt for 80 % af omkostningen, så er valget endnu nemmere.

Alle anerkender, at tiggere og flaskesamlere udgør et meget synligt fremmedelement i bybilledet, og at tilstedeværelsen af forhutlede mennesker er uønsket fra den største del af befolkningen.

Af en lang række grunde er lovforslaget ikke egnet til af afskaffe problemet, hvorimod en række andre tiltag end straf vil kunne begrænse generne fra de personer, som forslaget sigter på. Og de andre løsninger vil fremfor alt være langt billigere i drift.

Samtidig vil de tiltag, som dette notat peger på, heller ikke have samme drastiske konsekvenser for danske vagabonder og hjemløse. Det bør ikke overses, at jo mere problemerne reduceres, desto flere ressourcer vil der være til rådighed til andre formål.

Notatets forslag er:

1. Udnyttelse af eksisterende regelsæt
Det giver ikke mening at betragte straf som en hverken rationel eller virkningsfuld løsning til at afskaffe fattigdom. Men dersom man fra politisk side ønsker, at benytte straf som instrument, så bør man i hvert fald være opmærksom på, at der allerede eksisterer regler om betleri, og at de regler indtil nu kun har været brugt sporadisk. Man bør starte med at udnytte de regler fuldt ud, førend man vedtager nye skærpede regler.

2. Indsats af rumænske betjente
Når dansk politi kan yde bistand til politiet i Prag med at bekæmpe danske unges hærgen, så må det også være muligt at låne et antal rumænske betjente til indsats i Danmark.

3. Opsætning af toiletvogne
De umiddelbare problemer med tisseri og afføring på offentlige pladser må løses ved opsætning af toiletter på velvalgte steder, ligesom man gør ved kulturelle arrangementer, festivaler etc, hvor samme type problemer optræder.

4. Henvisning til særlige lejrpladser
For at reducere antal af gadesovere i bybilledet bør det overvejes, at der skabes en hjemmel for, at politiet kan henvise gadesovere, som er til gene for den offentlige orden – herunder med hensyn til toiletforhold, affald m.v. – til at fortsætte overnatningen på en kommunalt anvist lejrplads, herberg eller lignende, som yder en tilsvarende beskyttelse mod vind og vejr.Omkostningen vil være dramatisk meget mindre end udgiften til anholdelse etc.

5. Tilladelse til tiggeri på ”ordentlig” vis
Hvis man ønsker at bekæmpe tiggeri, som skaber utryghed, så forekommer det omvendt naturligt at tillade tiggeri, som ikke skaber utryghed. Hvad end man måtte mene om tiggeri og betleri, så vil det være at foretrække, dersom tiggeri begrænses til steder og former, som er acceptable og fremfor alt mindre påtrængende.
Danske hjemløses salg af Hus forbi udgør et eksempel på den slags.

6. Udnyttelse af arbejdskraften på en konstruktiv måde
Østeuropæere i gadebilledet kan næppe undgås, men de kan vendes til en positiv oplevelse. Serviceydelser som skopudsning, småhandel med nye varer og lignende aktiviteter kan øge trygheden.

Der er et meget stort potentiale for udførelse af serviceydelser såsom manuelt havearbejde (græsslåning, hækkeklipning m.v.) som vil være yderst eftertragtet for flaskesamlere og tiggere. Der forekommer allerede enkelte tilfælde af formidling af den slags til stor gensidig tilfredshed. En eksplosiv udvikling deraf må forudses.

Virksomhed som mellemmand ved formidling af arbejde til vandrende arbejdstagere bør ikke bekæmpes aktivt.

7. Sikker opbevaring af værdier
Det vil være en stor fordel for gadesovere, dersom de på enkel vis kan få opbevaret værdigenstande og andre ejendele på nogenlunde tryg vis. Det er ønsket om denne sikkerhed, der fører til, at de ofte tilstræber overnatning i grupper (lejre).

8. Integrationsmuligheder
For at fungere i det danske samfund er det nødvendigt at have adgang til en bank, mobile pay og cpr.nr. Uden disse 3 ting kan man ikke finde hverken arbejde eller bolig. Det bør være muligt for tilvandrende arbejdstagere at skaffe sig de 3 ting, f.eks. i forbindelse med en henvendelse til den almindelige arbejdsformidling eller det rumænske konsulat.

9. Indsats i nærområderne
Endelig bør man i lighed med diskussionen om flygtninge overveje en ’indsats i nærområderne’, således som mindst en større dansk velgørende fond er begyndt på med projekter i Bulgarien, og som Dansk Balkanmission har udført i en årrække.

Til næste kapitel