Notat om tiggerlovsforslaget – kap. 2

Tilbage til forrige kapitel

Kapitel 2. Formålet med lovforslaget

Som det gælder alle straffelove er forslagets hovedformål præventivt. Og ligesom det gælder alle andre straffelove, så vil man aldrig kunne udrydde problemet helt. Det handler om at opnå et acceptabelt lavt niveau for problemet med en rimelig indsats af ressourcer.

Det er en klassisk erfaring, at en høj opklaringsprocent har langt større præventiv virkning end strenge straffe. Da området hidtil har været prioriteret meget lavt af politiet, så har de eksisterende regler kun har været anvendt sporadisk. Dermed har man heller ikke opnået den effekt, som en mere regelmæssig anvendelse ville have medført. Der er ikke grund til at antage, at de hidtidige regler har været forbundet med sådanne praktiske vanskeligheder, at der er behov for udvidede beføjelser til politiet, og i øvrigt bør udvidelse af politiets beføjelser på bekostning af borgerne altid overvejes grundigt forinden.

Dette lovforslag bærer imidlertid præg af at være blevet til i hastværk, og ordførertalerne under 1.-behandlingen var gennemgående karakteriserede ved, at de pågældende kun havde haft få muligheder for at sætte sig ind i forslaget og dets konsekvenser. Hastebehandlingen har derfor alle de ulemper, som man kan forvente.

I betragtning af at der primært er tale om et socialt problem (fattigdom), ville man formentlig med fordel have kunnet inddrage Folketingets socialudvalg og dets medlemmers særlige indsigt den type sager.

Det varslede ændringsforslag fra Dansk Folkeparti om en normalstraf på 3 måneders ubetinget fængsel må karakteriseres om ren – og tankeløs – overbudspolitik.

Næste kapitel