Et retorisk lurendrejertrick

anmeldelse af Edvard Heiberg: 2 Vær. straks, 1. udgave, 1935

Der er noget fascinerende over en bog som med et demagogisk greb på første side kan skabe sin egen virkelighed og så fastholde den hele resten af bogen. Kunstgrebet er naturligvis uhæderligt og består i, at han konstaterer, at den gennemsnitlige husleje i København er 15 % af lønnen. Og derfor skal arbejderklassen naturligvis heller aldrig betale mere.

Når først man har konstateret denne grænse, så kan han ud fra gennemsnitslønnen for en arbejder på 3.000 kr. konstatere, at så skal huslejen være 450 kr. og så kan man jo i øvrigt beskrive, hvad der kan fås for denne sum.

Det var i 1935 ikke svært at finde dårlige ejendomme og skrive tårepersende derom. En af årsagerne var, at det københavnske boligmarked havde været gennem en lang periode med underinvestering i vedligehold og fornyelse som følge af den huslejeregulering, der havde været gældende fra 1916 til 1934.

Det var heller ikke svært at stille krav om at ”det offentlige” skulle bevilge pengene til at bygge nye bydele til subventioneret husleje.

Og så kan han med lån fra avisen Socialdemokraten opstille nogle regnskaber for driften af nogle ejendomme, hvor udlejerne angiveligt stryger fortjenester på to-cifrede procentsatser årligt. Men hvis det er så godt, hvorfor har han så ikke for længst købt dem op og drevet filantropisk udlejning?

Og så er der den gamle traver om de samfundsskabte værdier, der aldeles urimeligt tilflyder kapitalisterne.

Apoteosen nås med et storslået afsnit om Moskva, hvor ganske vist er akut mangel på boliger, men bolignøden i kapitalistisk forstand er afskaffet. De dårlige boliger er nedlagt, og ingen bor dårligt på grund af pengemangel. Men i stedet må 2 familier ofte deles om 1 lejlighed.

I det afsluttende kapitel rejses et politisk krav om ”enhver husstand mindst 2 værelser straks”. Og det tilføjes, at hvordan pengene skal skaffes, er det ikke arbejdernes sag at give anvisning på.

Arkitekten Edvard Heiberg havde sjovt nok oprindelig slået sig op på at indrette moderne butikslokaler ved at smadre underetagen af bevaringsværdige huse, men han var altså også en overbevist kommunist. Han havde arbejdet ved det af eftertiden lovpriste Bauhaus i Tyskland og havde fulgt med en af dets ledende skikkelser til Moskva, hvor han dog ikke holdt længe.

Han blev en indflydelsesrig skikkelse med gode forbindelser i de almennyttige boligselskaber. Han blev hyret til at skrive bidrag til offentlige betænkninger såsom Det fremtidige boligbyggeri fra 1945. Hans bog om ”2 vær. straks” hyldes i Dansk Biografisk Leksikon som et barsk indlæg i boligdebatten. Den kom i 70’erne i nye udgaver.

På 90 års afstand må man undre sig over, at det tyndbenede i hans facon ikke blev gennemskuet. Og navnlig kan må så spørge sig selv, om der idag er tilsvarende tågehorn, som får lov at svinge taktstokken i den offentlige debat.

Ejendomsskatter -hvad er op og ned

Gennem de sidste 10 år har ejendomsskatter fyldt rigtig meget i den offentlige debat, men det er sjovt nok nogle enkelte aspekter af emnet, som tager de 99 % af opmærksomheden.

Først og fremmest de nye vurderinger har fyldt alt for meget i forhold til en mere principiel diskussion om mål og midler for boligbeskatningen.

Det forsøger jeg at råde bod på i dette lille foredrag:

Socialdemokraten Laura Rosenvinge bør lede efter bjælken i sit eget øje

At Enhedslisten er ude af stand til at se de skadelige virkninger af sin boligpolitik, kan ikke undre. Men socialdemokratiets er mindst lige så slem.

Der var noget rørende over for nylig at se socialdemokraten Laura Rosenvinge fra Københavns Borgerrepræsentation bruge Berlingskes spalter til at belære et medlem af Enhedslisten om den økonomiske grundsætning om udbud og efterspørgsels virkning på boligsituationen.

Det er naturligvis dejligt, at en socialdemokrat endelig har sat sig på skolebænken og forsøgt at forstå, hvilken fantastisk mekanisme det frie marked er. Men som det vil fremgå nedenfor, så er stoffet nok stadig lidt abstrakt for hende.

For det første er Laura Rosenvinges forsøg på at mestre markedsøkonomien gået lidt ud over opmærksomheden i historietimerne. Hun er ikke helt klar over, at Københavns Kommunes befolkningstal faktisk toppede helt tilbage omkring 1950 med ca. 770.000, at det derefter faldt temmelig pænt med ca. 300.000, for så efterfølgende at stige til det nuværende niveau på 650.000. Så de 100.000, som prognoserne spår vil flytte til København, de har faktisk allerede været her ved tidligere lejlighed. Men dengang var forventningerne til boligstandard nok noget mere ydmyge. Så noget skal der nok bygges, for at de ekstra mennesker kan få boliger, som de vil bryde sig om.

Hvor meget, der skal bygges, afhænger imidlertid voldsomt af, hvad boligerne kommer til at koste. Og i den forbindelse skal man ikke være blind for, at lige præcis Laura Rosenvinges parti gennem mange, mange år har stået for en politik, der gør boliger dyrere for de nytilflyttede. Det er måske lidt abstrakt, men boligmarkedet er skruet sådan sammen, at hvis man gør det billigere for de etablerede at bo, så gør man det samtidig dyrere for de nytilkomne.

Og man har efterhånden gennem årtier ført en politik, der med stor omhu går ud på at regulere priserne på store dele af boligmarkedet. Af de ca. 230.000 beboede boliger i København, så er den største gruppe 95.000 andelslejligheder, som er underlagt en marxistisk maksimalprislovgivning. Så de handles ikke på markedsvilkår. Yderligere 63.000 boliger er opført i et planøkonomisk system, som man med en eufemisme kalder ”almene” boliger. Og så er der ca. 60.000 boliger, som udlejes, og som derfor er underlagt en af de mange, mange varianter af huslejeregulering, der har sine rødder i sidste verdenskrigs rationeringslove. Så samlet set er ca. 2/3 af den samlede boligmasse med stor omhu holdt fri af de påvirkninger, som loven om udbud og efterspørgsel normalt ville føre til.

Og det fører til, at alle virkningerne af en forøget efterspørgsel nødvendigvis må give sig udslag i priserne på den 1/3, som er underlagt markedskræfterne. Dermed bliver priserne på de boliger “kunstigt” højere.

Hvis man vil skaffe københavnerne billigere boliger, så er det altså de 160.000 regulerede boliger man skal se på. Der er langt mere råderum ved at få de boliger ud på markedet, end der er ved at opføre nye boliger. Og det kan gøres meget hurtigere end at bygge nyt. Det kræver kun lidt lovændringer.

I de 160.000 regulerede boliger bor vinderne af lotteriet. De betaler meget lavere husleje, end folk med ejerboliger, og i tilgift dertil betaler de meget, meget lavere boligskatter. Hvis de har lave indtægter, så kan de endda få offentlige tilskud til betaling af deres boligudgift. Det kan dem med ejerboliger ikke, uanset om deres indtægt er lige så lav.

Det er klart, at hvis man skal rykke de privilegerede boligers indbyggere ud af deres paradisiske tornerosesøvn, så kommer det til at give hyl og skrig. Ingen afgiver frivilligt så store fordele. Og da slet ikke når man gennem årtier har vænnet sig så grundigt til at nasse på samfundet, at man betragter det som en hævdvunden rettighed.

Men det er privilegierne til nasserne, som er skyld i, at de boligsøgende har svært ved at komme ind på markedet. Det er den skævvridning, som gør, at nogen mennesker må betale dyrt for ejerboliger, for de har ikke en chance for at komme i nærheden af at få de gode lodder i lotteriet.

Om man bygger lidt mere eller lidt mindre de kommende år, er i den sammenhæng af helt marginal betydning. Så selv om det naturligvis er morsomt at læse socialdemokratisk forargelse over, at Enhedslistens politik gavner de rigeste, så skal man ikke være blind for, at socialdemokratiets politik har nøjagtig samme funktion og i endnu højere grad. Det er den rå reguleringsiver, der gør boligerne dyre.

Hvis man vil hjælpe de svageste på boligmarkedet, så er der kun én løsning – og det er en liberalisering, så priserne i andels- og lejesektoren reguleres af loven om udbud og efterspørgsel.

Mellemøsten – en uløselig konflikt eller blot en fastfrosset konflikt.

I gymnasiets oldævl lærte vi om Sokrates, der erklærede, at det eneste han vidste med sikkerhed var, at han intet vidste. Han var dog heldigvis noget af en éner, og derfor har jeg ikke lagt mig efter hans eksempel.

Der er dog nogle få områder, som jeg normalt holder mig fra: Biologi og konflikten i mellemøsten. Nogle vil måske mene, at siden jeg er blevet far, så må der være noget indenfor biologien, som jeg har forstået, men det kan vi tage en anden gang.

Når jeg så endelig udtaler mig om de 2 emner, som jeg intet ved om, så plejer det selvsagt at være med en masse løse forbehold strøet ud over teksten: formentlig, tilsyneladende, rimeligvis og så videre. Der blev så  mange af dem, at dem har jeg slettet i nedenstående tekst, men læseren bør selv tilføje dem med rund hånd.

For så vidt angår mellemøsten, så har jeg lige siden mine teenageår været fascineret af, hvordan det internationale samfund i sit ønske om at fryse konflikten fast også har forhindret, at den løses.

Lad mig lige starte med en betragtning om, at hvis man tror, der findes en løsning baseret på en forestilling om ”retfærdighed”, så går man en krank skæbne i møde. Under alle omstændigheder, så giver det ikke mening at rette op på uretfærdigheder begået af eller mod for længst afdøde personer. Det vil blot være uretfærdigheder mod nogle nulevende. Det giver faktisk god mening med forældelsesregler, selv medens gerningsmanden er i live. Og i øvrigt kan man jo tilføje, at hvis begrebet retfærdighed skal give nogen som helst mening i nogen som helst sammenhæng, så er skyld og ansvar individuelt. Kollektiv retfærdighed er  -ligesom jomfrufødsler – noget man skal overlade til Gud.

En stor del af problemerne i mellemøsten skyldes naturligvis, at konflikten er en stedfortræderkonflikt. Hver af de mange stridende parter har ladet sig heppe op af en eller flere bagmænd, der har bidraget med våben, ammunition og penge. Og i så fald fortsætter konflikten selvsagt, lige til der indtræder en af 2 muligheder: bagmanden taber interessen i at holde konflikten kørende, eller stedfortræderne indser, at de taber mere på konflikten, end de får i bidrag fra bagmanden.

Bagmændenes interesse har hele tiden været at ramme de andre bagmænd, men samtidig har ingen af dem følt sig stærke nok til at tage et virkeligt opgør med de andre. Det, som man kunne kalde hovedkonflikten – i sin tid den kolde krig mellem USA og Sovjet – har været lidt for truende til, at den lokale konflikt kunne få lov til at blusse uhindret op. Så hver gang lokalkonflikten er brudt ud, så har der alligevel vist sig en interesse i at fryse den ned hurtigst muligt. For at undgå at nogen taber ansigt ved nedfrysningen, så er et ofte anvendt instrument, at nedfrysningen beskrives som midlertidig, og at ingen giver endeligt afkald på rettigheder.

(Vi kender det selv fra den lange konflikt om Kalmar-unionens opløsning, hvor det først var ved tronskiftet i 1972, at de 3 kroner røg ud af rigsvåbenet. I hele den lange mellemliggende periode havde vi opretholdt en fiktion om, at det der med svensk selvstændighed bare var en midlertidig ordning.)

I 1948 valgte man fra FNs side, at det resterende britiske mandatområde skulle opdeles i 2 stater. Og den model har grundlæggende været udgangspunktet for alt, hvad der siden er sket i området.

Udfaldet af krigen var dog, at der ikke kom nogen arabisk stat i området. Israel vandt og tog hovedparten af området. Alle de tilbageværende arabiske områder blev fortæret af nabostaterne, Syrien fik en lille, omend demilitariseret, bid, Jordan beholdt de erobrede dele af vestbredden og Ægypten opsnappede Sinai og kontrollen over Gaza.

I 1967, som er den første af krigene, jeg kan huske, skete der en dramatisk udvidelse af det område, som var under Israelsk militær dominans. Vestbredden, der havde hørt under Jordan (tidligere også kaldet Trans-Jordanien), Gaza og Sinai, der havde været under ægyptisk styre, samt en del af Golanhøjderne, der tidligere havde været omfattet af det franske mandat-område, og altså ikke havde været en del af det britiske Palæstina, kom under Israel.

Hvis der nu havde været nogle personer til stede med et format som en Josef Stalin, Bismarck eller endog en civiliseret type som hertugen af Wellington, så ville man i 1967 have erkendt, at nu var slaget udkæmpet og man måtte rette sig ind efter realiteterne. Så ville Israel have annekteret områderne – eller opgivet dem – og beboerne ville enten flytte eller blive borgere i den nye bopælsstat. Men det skete ikke. Tværtimod bestemte en FN-resolution udtrykkeligt, at Israel ikke måtte inddrage de besatte områder. Man frøs konflikten ned og håbede på, at den så ville gå væk.

Til en vis grad skete det også. Efter passende lang tid opgav de forskellige nabolande deres respektive krav på besatte områder, så de kunne koncentrere sig om at løse interne problemer. Jordan og Ægypten har simpelthen droppet palæstinenserne på en måde, der minder om groshavari til søs, men uden de formildende omstændigheder i form at erstatningsbetaling.

Israel har naturligvis haft en interesse i fastfrysningen, fordi man på den måde undgik den fortynding af den jødiske vælgermasse, som en indlemmelse af en stor palæstinensisk befolkningsgruppe ville have medført.

De eneste, som ikke har haft nogen fornøjelse deraf, er indbyggerne i de besatte områder. Ovenikøbet endte det med, at Israel selv droppede administrationen af dem og i stedet gik med til en art selvstyre i et  bantustan på vestbredden ligesom man trak sig militært ud af Gaza. Gennem den seneste årrække har beskrivelsen af Gaza som verdens største interneringslejr, været dominerende i pressen. Der har også dannet sig et billede af en befolkning uden fremtidsudsigter.

Med til at gøre situationen ekstra farverig er, at FN lige siden 1948 har betalt kontanthjælp til palæstinensiske flygtninge. Man har med andre ord gjort en hel masse for at fastholde dem i rollen, i stedet for at hjælpe dem med at komme videre i tilværelsen.

Det er ikke ligefrem noget, der overordnet set har lignet en bæredygtig, vedvarende model. Det er i hvert fald ikke svært at forstå, hvorfor modellen kan give anledning til irritation hos undersåtterne. Og det er egentlig heller ikke svært at forstå, at den noget hårdhudede og – forståeligt nok – ensidige israelske prioritering af jøders sikkerhed i vesten har givet grobund til en ret udbredt folkelig accept af palæstinensiske terrorhandlinger– i hvert fald så længe de lå på et niveau, hvor de kunne opfattes som gengældelse.

(En anden reaktionsmåde har været, at man sørgede for intet at mene om konflikten, fordi det alligevel var alt for overvældende kompliceret. Den har jeg, som nævnt, forsøgt at holde mig til.)

Accepten af terror er måske værd at dvæle lidt ved, navnlig når man ser den massive udskamning, som mennesker, der tidligere har udtalt sig til støtte for den palæstinensiske (Hamas’) side, bliver udsat for lige nu. Man er rigtigt dumdristig, hvis man i disse dage offentligt står ved, hvad man tidligere har ment. Og man er rigtigt dum, hvis man ikke ændrer sin opfattelse på baggrund af det skete.

De af os, som hørte efter i gymnasiet, når læreren i oldtidskundskab fortalte om græske filosoffers verdensbillede, har naturligvis hele tiden vidst, at en parts ondskab ikke retfærdiggør, at den anden part også begår overgreb. Og da slet ikke at den anden parts overgreb går ud over 3.-mand. Men der er nok nogen, som ikke hørte så grundigt efter, og der er i øvrigt fortsat et flertal af befolkningen, der aldrig har haft fornøjelsen af at gå i gymnasiet, og som derfor aldrig har været udsat for at skulle overveje den slags systematisk. De kunne så have lært noget tilsvarende ved at gå kirke, men det har de måske heller ikke.

Og det med individuel skyld og ansvar er jo heller ikke noget, som vi altid holder strikte på. Når den russiske krydser Moskva sænkes, så er den første tanke ikke, at det er et overgreb på værgeløse værnepligtige bondeknolde fra de sibiriske udørkener. Nej, vi tænker: ”Så fik de den!” I den situation accepterer vi uden blusel kollektivt ansvar og kold blodhævn.

Men det kan altså også blive for meget. Og at henrette kvinder, uskyldige børn og værgeløse mænd i hundredvis, samt at tage tilfældige mennesker som gidsler, det ligger selvsagt hinsides enhver forestilling om acceptabelt modtryk, som nogen som helst har haft. Det forhold, at mange af os har opfattet angreb fra Hamas’ side som en retorsion for løbende undertrykkelse (hvad enten det var et sandt eller et falsk billede) er ikke det samme som en accept af den seneste tids uhyrligheder.

Til gengæld er man et forhærdet tidselgemyt (for nu at bruge et julesalme-udtryk), hvis man ikke kan indse, at lige nu er Hamas gået helt ud ad tangenten i sin voldsudøvelse. Hamas har vist sig at være udenfor pædagogisk rækkevidde. At kun den ene part er tilgængelig for rationel samtale, fører så til det paradoks, at den israelske side konstant må finde sig i kritik af sine påståede handlinger, medens Hamas’ ikke på samme måde må stå til regnskab for sine overgreb. Der er heller ingen intern opposition i Gaza, hvorimod Israels mange politiske grupperinger har en livlig diskussion af, hvilken kurs man skal lægge i konflikten.

Fastfrysningen af konflikten fører til en fastlåsning af handlemønstre. Hvert eneste israelsk skridt i den nuværende opblussen af konflikten bliver givetvis taget ud fra en overbevisning om, at det er både nødvendigt og retmæssigt for at sikre israelske borgere. Det er sværere at se nogen logisk begrundelse for det indledende angreb fra Hamas’ side. Hvad forestillede de sig egentlig, at de ville opnå af fordele? Det kan ikke have været ud fra forestillinger om, at de kunne opnå politiske indrømmelser fra Israel, at de kastede sig ud i en selvmorderisk bersærkergang. Var det et led i en intern magtkamp blandt palæstinensere? Jeg har endnu til gode at se nogle plausible bud derpå.

Lige nu forlyder det, at israelitterne vil udrydde Hamas helt ud til de yderste rødder. Det er jo forståeligt nok. Men Hamas har tidligere vist sig at være omtrent lige så svært at tæmme som skvalderkål. Hvis ikke man planter noget meget livskraftigt, og gør det straks, så dukker skvalderkålen op igen. Hvis der på nogen måde er forhold i den virkelige verden, som giver grobund for Hamas, så skal vækstbetingelserne ændres. Det hjælper jo ikke noget at fjerne skvalderkål, hvis man i stedet sår bjørneklo.

På det meget lange sigt – sådan en 3-400 år – så må parterne jo lære at affinde sig med hinanden. For mig er det svært at forestille sig en 2-statsløsning i det perspektiv. Kan man forestille sig, at man i stedet rev plasteret af og indførte en fællesstat? Ville det give mere mening?

Realkreditlån til køb af andelslejligheder – det finske vindue

Hvis danske andelsboligejere kan lære at sige “Asunto-osakeyhtiö”, så kan det åbne for realkreditlån, som er meget billigere end de nuværende banklån.

Forslag om realkreditlån til andele er noget som med jævne mellemrum dukker op. Allerede for mange, mange år siden foreslog det daværende konservative folketingsmedlem Brian Mikkelsen, at man indførte det. Det blev straks skudt ned af erhvervsministeriets embedsmænd med ordene: “Realkreditlån kan kun gives til fast ejendom, og andelsboliger er ikke fast ejendom.”

Og det mantra har de gentaget lige siden. Idéen har ellers været efterspurgt af politikere af de mest forskellige partifarver, lige fra SF til Liberal Alliance.

Der er bare ét problem ved det svar: Det er forkert. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Embedsmændene har ikke læst på lektien.

I gamle dage var svaret faktisk rigtigt, for da var området udelukkende reguleret af dansk lovgivning, men det er det ikke længere – nu gælder EUs kapitalkravsforordning, og den tillader ganske vist også kun realkreditlån til fast ejendom, men den har i artikel 4, stk. 2 en helt særlig definition af fast ejendom:

Når der i denne forordning henvises til fast ejendom, beboelses- eller erhvervsejendomme eller pant i sådanne ejendomme omfatter det andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning. Medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder kan tillade, at andele, der udgør en tilsvarende indirekte besiddelse af fast ejendom, behandles som direkte besiddelse af fast ejendom, forudsat at denne indirekte besiddelse er specifikt omhandlet i den pågældende medlems stats nationale lovgivning, og at den ved anvendelse som sikkerhed giver kreditorer samme beskyttelse.

Bestemmelsen er jo ikke ligefrem mundret, men den handler om, at finnerne har nogle regler for ”aktielejligheder” eller på finsk: ”asunto-osakeyhtiö”. Derovre kan man få realkreditlån, når man køber en aktie i et selskab, som ejer en ejendom. Det er næsten det samme som at købe en andel af en forening, som ejer en ejendom. Faktisk er det endda sådan, at vi allerede har nogle enkelte boligaktieselskaber i Danmark, og de er allerede omfattet af andelsboligloven kapitel 3, der siger at de skal behandles ligesom andelsboligforeninger.

Lånegrænsen på 80 % skal naturligvis overholdes

For almindelige huse og ejerlejligheder gælder der en lånegrænse på 80 %. Fordi andelsboligforeninger har købt huset i fællesskab, så har de som regel også en fælles gæld, som skal medregnes, når man fastsætter, hvor store lån der kan gives i de enkelte andele. De 2 slags gæld – fællesgæld og individuel gæld – må tilsammen ikke overstige 80 % af andelsboligens værdi.

Men det er ikke så svært at beregne. Man skal blot først finde den del af købesummen, som der ikke kan fås realkreditlån til. Det gøres på følgende måde:
1) Man beregner foreningens friværdi i % af balancen i foreningens regnskab. Så får man en friværdi-procent.
2) Dernæst dividerer man andelsværdien for lejligheden med friværdi-procenten. Resultatet af det kunne vi kalde nøgletallet.
3) Og så kommer det besværlige: Man ganger nøgletallet med 20 og får det beløb, som man ikke kan få realkreditlån til.
4) Det beløb trækker man selvsagt fra andelsværdien, og så har man størrelsen af realkreditlånet i andelsværdien.
5) Og til slut kan man så tillægge 80 % af de individuelle forbedringer, så man også får realkreditlån af dem.

Der er også et problem med, at hvis andelsforeningen får store udgifter, for eksempel for at skifte tag ud, skal den så kunne optage nye lån. Det må der findes en løsning på. Ejerlejlighedsejendomme har det ofte svært med at skaffe lån til store istandsættelser. Så reglerne skal ikke være alt for restriktive. På den anden side har andelsforeninger idag ofte reserveret beløb i friværdien til fremtidig vedligeholdelse, og den model kan man videreføre. Så skal hensættelsen bare indgå som en del af gælden ved beregning af foreningens friværdi-procent.

Det interessante er, at finnerne har fundet en model, der virker, så vi kan jo bare kopiere den. Og hvis embedsmændene ikke kan finde en løsning, så kan de bare skrive til mig.

Det siger eksperterne

Finanstilsynet

Finanstilsynets specialkonsulent Marianne Hallas oplyser, at hun har læst de finske regler, som vi har sendt hende. Hun har ikke set dem før. Efter at hun har gennemgået dem, er det stadig hendes og dermed tilsynets holdning, at andelslejligheder ikke giver samme sikkerhed som pant som fast ejendom.

”Men jeg kan ikke forklare, hvorfor et finsk aktiebrev udgør bedre sikkerhed end et dansk andelsbevis. Det ved jeg ikke. Og jeg er ikke bekendt med, om andre har set på det spørgsmål.”  

Den gamle garvede

Peter Vesterdorf har beskæftiget sig med EU-ret siden Danmark kom med i 1972 og taget en ph.d. i EU-ret. Han er nu en aktiv pensionist, der stadig virker som konsulent for advokater og virksomheder i ind- og udland.

”Tanken med at benytte den finske ordning ser ud til at holde vand. Det kræver en politisk stillingtagen og en lovændring, og den må man jo så se, om der er flertal for. Desuden skal man fastsætte regler for beregning af lånegrænsen, men det er teknik.”

BRF-kredits chefjurist

Det vil blandt andet være BRF-kredit, der kommer til at give lånene. Steen Jul Petersen har været chefjurist i henved år og arbejdet intenst med EU-regler om realkredit.

”Kapitalkravsforordningen ligger på mit skrivebord, og jeg har godt set, at der gælder nogle særlige regler for finnerne. Men jeg har faktisk aldrig undersøgt, hvad ordningen går ud på.

Det vigtigste for os er, at vi kan leve op til kravene om pantsikkerhed for vores lån. Men derudover er vi altid åbne overfor nye forretningsmuligheder.”

Professor Seppo Villa, juridisk fakultet i Helsingfors

”Det er korrekt, at vi har en særlig ordning for aktielejligheder. Når man kan have både fælleslån og individuelle lån, så skal långiverne naturligvis være påpasselige. I Finland har fælleslån fortrinsret, så de individuelle långivere må tage evt. tab på lånene først.”

(Samtlige interviews er foretaget i august 2017)

%d bloggers like this: