Støjberg skal ikke bare ud, hun skal blive ude

Medens jeg har gået og tænkt på indholdet af dette opslag, er det blevet klart, at der er et solidt flertal for at stemme Inger Støjberg ud af Folketinget. Så det er der ingen grund til at kommentere på. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, hvor mange man ser erklære, at hvis hun senere bliver valgt ind igen, så skal hun have lov til at blive. Som man kan se af overskriften, så er jeg uenig i det synspunkt.

Fortilfældet Glistrup

Jeg kan godt forstå, at tanken er nærliggende, når man kender til fortilfældene og ved, at Mogens Glistrup efter afsonet fængselsstraf slap for at blive smidt ud. I den forbindelse skal man huske, at Glistrup røg ud både efter dommen og ved det første valg, hvor han stadig sad inde til afsoning. Det var først ved hans 2. genvalg, at man lod ham blive. Og den eneste grund, til at han slap for ydmygelsen 3. gang, var, at Firkløverregeringen ville være blevet væltet, hvis man ikke havde accepteret hans genvalg.

Og det er lige præcis den slags ubehagelige situationer, hvor man bøjer resultatet efter de aktuelle politiske vinde, som fører mig til at tænke, at den slags ikke bør gentages. En ting er, at Grundlovens standard om “uværdig” er elastisk, men man behøver jo ikke administrere den lige så fleksibelt. Tværtimod er en fast standard nok en fordel for alle i det lange løb.

Og når man kender lidt til det danske straffesystem, så er grænsen mellem bøde og fængsel nok ikke det ringeste sted at sætte den grænse, omend valget af grænse har et element af tilfældighed, uanset hvor den trækkes.

Styrets behov for legitimitet

Alle former for regering har et behov for at deres borgere opfatter dem som legitime, d.v.s. ønskelige eller i hvert fald som det bedst mulige alternativ til kaos. Og for dem alle gælder, at der er nogle grundlæggende egenskaber, som lederne skal leve op til for at kunne fastholde magten. I et diktatur er grundegenskaben hos lederne, at de skal være så brutale, at der ikke opstår tvivl om deres vilje til at undertrykke modstand. I et demokrati er den bærende kvalitet hæderlighed, og derfor gør magthaverne som regel klogt i at håndhæve den kvalitet lidt mere nidkært, end man måske umiddelbart skulle anse for nødvendigt.

Der vil være masser af tendenser, som trækker den modsatte vej, først og fremmest at ganske mange politikere vil tænke: “Hmmm, næste gang kan det være mig, det går ud over.” Deres umiddelbare personlige interesse er altså modsatrettet systemets, og derfor skal man ikke være bange for, at reglerne bliver for hårde. Der vil være en klar tendens til, at kun få bliver sat ud i kulden. Det ser man jo også af tendensen til, at politikere med “sager” får lov til at komme ind i varmen igen.

Overlad det til vælgernes dom

Hvis Støjberg stiller op på ny og bliver valgt ind, så skal politikerne “respektere vælgernes dom”, er et uendelig almindeligt udsagn. Men giver det mening? Ikke hvis man kender lidt til det danske valgsystem.

Hvis man afholdt en folkeafstemning: “Skal Støjberg have lov til at stille op igen? Ja eller nej!” Så ville der være tale om en entydig afgørelse, forudsat der ikke var forskel i de 2 fløjes tendens til at være sofavælgere – og det ville der reelt være. I så fald ville det være vælgernes dom.

Men hvis man har bare et minimum af kendskab til det danske valgsystem, så er udsagnet om vælgernes dom, det rene tågesnak. Man kan, hvis forudsætningerne gøres tilpas kringlede, teoretisk opnå valg til Folketinget uden at have fået en eneste personlig stemme, og principielt også uden at ens parti har fået en eneste partistemme i den pågældende opstillings- eller storkreds. Hvis vælgerne ikke bryder sig om en bestemt kandidat på et partis liste, så har de ingen chance for at sortere den kandidat fra, de kan kun vælge en anden til. Jeg husker bl.a., hvorledes socialdemokraten Jytte Hilden, der tydeligvis havde overskredet sidste salgsdato hos vælgerne,
på trods deraf blev genvalgt med nogle meget beskedne personlige stemmetal.

Det er ganske enkelt meningsløst at tale om vælgernes dom, når de ikke kan vælge vedkommende fra på anden måde end ved helt at vælge partiet fra.

Betinget eller ubetinget fængsel

Der kommer nok ikke til at gå lang tid, førend vi igen skal drøfte uværdighed, nemlig når Messerschmidts byretsdom formentlig stadfæstes. 6 måneder fik han ved en dom, som efter min opfattelse er klokkeren, lige bortset fra at straffen blev gjort betinget.

For strafferetsjuristen er forskellen mellem betinget og ubetinget dom ikke en gradsforskel i forbrydelsen, men en gradsforskel i forbryderen. En dom på 60 dage betinget gives for lige så grove forhold, som en dom på 60 dages ubetinget. Lidt firkantet kan man sige, at domstolene har bedømt, at Messerschmidts forbrydelse er mindst 3 gange så grov som Støjberg. (Mindst – fordi man jo også får en udtalt mængderabat i straffesager.)

Men retten har vurderet, at Messerschmidt som person godt kan lære, at nu skal han holde sig på måtten, uden at han behøver sidde inde de 6 måneder. Støjberg, som har erklæret, at hun ville gentage sin forbrydelse, hvis hun fik muligheden, har tydeligvis mere behov for at sidde stille og tænke sig om.

For så vidt angår uværdighed til at sidde i Folketinget, så bør det helt overvejende være forbrydelsens grovhed, der bestemmer, om man er på den ene eller anden side af grænsen. Og derfor bør reglerne ikke være lempeligere, fordi man er sluppet med, at ens dom er gjort betinget.

Livslang udelukkelse?

Ja, det mener jeg faktisk. Det er godt nok en barsk konsekvens, synes en del. Men er det nu også det. Det er en mikroskopisk del af samfundets job, de pågældende udelukkes fra. Det er normal ikke noget, som de har tjent sig frem til ved lang og målrettet optjening af merit. Faktisk er udpegning af folketingsmedlemmer nok den mest tilfældighedsprægede ansættelsesprocedure, man næsten kan finde.

Og hvis jeg blev afskediget fra en anden virksomhed, f.eks. for nogle dumsmarte seksualiserede bemærkninger, så er der jo ingen, som vil forvente, at den virksomheds personaleafdeling på noget senere tidspunkt skal tage en ansøgning om genansættelse seriøst. Og endnu mindre hvis jeg er afskediget for at tage af kassen. I Støjbergs tilfælde så er hun dømt for misbrug af det embede, som hun (indirekte) beklædte i kraft af sit valg til Folketinget.

Vi har et enkelt tilfælde, hvor Folketinget først efter mange, mange års medlemskab blev opmærksom på, at et medlem havde fået en dom for spritkørsel, og hvor der intet skete. Situationen var den, at den konservative leder Hans Engell var kørt ind i en betonblok ved et vejarbejde, og bestemt ikke var appelsinfri. Den ene af kandidaterne til at overtage pladsen som leder var Per Stig Møller, men det vakte lidt misundelse, så pludselig kunne man læse i aviserne, at han selv i sin ungdom – årtier tidligere – havde fået en dom for nøjagtig det samme. Og så vidt jeg husker, så havde han været inde at sidde. Engell derimod slap vistnok med en gedigen bøde.

Der blev aldrig rejst nogen sag om Per Stig Møllers valgbarhed. Hans eget parti, der traditionelt har stået stærkt netop på lov og orden genopstillede ham. Og han blev genvalgt flere gange sidenhen. Så det er jo åbenbart, at Folketinget ikke handler, som jeg synes, det burde. Noget andet er så, at sagen var med til at underminere Per Stig Møllers position som leder af Det konservative Folkeparti, og han ret hurtigt måtte fratræde igen.

Men det var i sin tid også ret klart, at hvis opstillingskredsen havde kendt til dommen, da han første gang blev opstillet, så ville han ikke have fået lov til at stille op. Han blev kun folketingsmedlem ved at holde mund om sin fortid. Den slags adfærd bør man ikke belønnes for.

14 Replies to “Støjberg skal ikke bare ud, hun skal blive ude”

 1. Når en borger har udstået sin fængselsstraf – er pågældende valgbar og så har samfundet og folketinget ikke brug for yderligere straf, J.F. Hansen har vist parkeret den sunde fornuft !

 2. Man har naturligvis ret til at have sin egen mening, men fakta skulle vi gerne være fælles om.
  Dit referat af faktum er desværre forkert. Grundloven fastslår, at Folketinget til enhver tid suverænt træffer afgørelsen om en person, der er valgt til tinget også er værdig til at sidde i det. Og det gør Folketinget efter et meget frit skøn.
  Derfor er det forkert, når du påstår, at efter udstået fængselsstraf, så er man valgbar.
  Du må gerne mene, at sådan bør det være, men det er uvidende at påstå, at sådan er det.

 3. Jeg er enig i at Inger S. Ikke bør kunne genvælges. Det bør gælde alle der tilsidesætter loven.

 4. Skal der ikke være en vis bundgrænse. Skal overtrædelse af forbudet mod at passe syge pindsvin også resultere i udelukkelse? Jeg tror, fængsel er en god grænse.

 5. Sålænge man kan stille op til Folketinget, er man vel valgbar.

  Ellers er jeg lodret uenig med dig og dine argumenter hører netop diktaturet til.
  I min optik er en man “ren” når man har udstået sin straf og så er det netop op til vælgerne om man vil accepterer den pågældende i Folketinget og stemme på den pågældende.

  Det er jo fuldstændigt hul i hovedet, at man skal straffes for livet fordi man har begået en fejl, der, i øvrigt dybt uretfærdigt, giver en lille fængselstraf.

 6. Det kan synes underligt, men somme tider kan man godt stille op til Folketinget og ikke være valgbar. Det er det nye Folketing, der afgør om man er valgbar. Alle der har stemmeret kan stille op, men de uværdige skal sorteres fra af det nyvalgte ting. Som jeg udtrykkeligt skriver, så er det ikke en proces, som det nyvalgte ting udfører ret hårdhændet, så man skal ikke frygte de regler.

 7. Interessant synspunkt. Du nævner sofavælgerne, og det får mig til at stille dig et par spørgsmål. Mener du vores til tider meget lave stemme procent er et demokratisk problem, og har du et bud på, hvordan vi kan ændre vores valgsystem, så alle afgivne stemmer ved et folketings vil være repræsenteret i det efterfølgende folketing, og hvordan tror du det vil betyde for den enkelte vælger. Vh Torben Thrue

 8. Jeg har meget vanskeligt ved at betragte en stemmeprocent i den høje ende af 80’erne til Folketingsvalg, som et demokratisk problem.

 9. Omkring mit spørgsmål om det er et demokratisk problem med vores lave stemmeprocent, som jeg ser i forhold til de mange stemmer som ikke er repræsenteret I Folketinget, altså sofavælgerne, de spildte stemmer på ikke repræsenteret partier, om det ville betyde noget for den enkelte vælger, hvis alle afgivne stemmer er repræsenteret I Folketinget. En mulighed kunne være en 5 % spærregrænsen til et første valg, også lave et nyvalg for de partier som fik over 5 % ved første valg, og da ville alle stemmer så være repræsenteret. Hvad tænker du om det. Vh Torben Thrue

 10. Når Inger har udstået sin straf, så er hun klar igen.
  Folketinget skal repræsentere et bredt udsnit af folket, også dømte i vores samfund..
  Når de har overstået sin straf, særligt i dette tilfælde hvor Inger bliver dømt pga en Eu konvention, vi er det eneste land der dømmer vores politikere pga lorte Eu..
  Vh Dan

 11. Hej Dan
  På min side taler man pænt til andre mennesker. Så jeg har selvsagt redigeret din kommentar.

 12. Hej Jens. Ved seneste folketings valg, er der 831.448 stemmer der ikke er repræsenteret I Folketinget, og her er de ugyldige og blanke stemmer ikke medregnet. Det svare til det antal stemmer som SF, Enhedslisten og de Radikale Venstre, plus godt 11.000 flere stemmer. Mener du ikke det er et demokratisk problem. Det jeg håber på, er en justering af vores valgsystem, så alle afgivne stemmer er repræsenteret I Folketinget. Tak fordi du laver din bog, og ikke mindst fordi du svare på det spurgt. Venlig hilsen

 13. Jeg kan ikke se, hvordan du når frem til dit tilsyneladende astronomiske tal. Hvis det er sofavælgere, du hentyder til, så anser jeg det ikke for noget problem.

Lukket for kommentarer.